สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเเม่โจ้
INTEGRATED COMMUNICATION MAEJO UNIVERSITY

วีดีโอ / VDO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

    

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ Search Commu (ชี้ทางทำ นำทางน้อง สู่ Commu) ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ Search Commu (ชี้ทางทำ นำทางน้อง สู่ Commu) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา นศ442 การวางแผนการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอนสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการและเพื่อเพิ่มแนวทางการตัดสินใจในการศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสันกำแพง ภายในโครงการเต็มไปด้วยบรรยากาศความสนุกสนานและความสนใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้น ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพจาก : นนตี้
4 ตุลาคม 2562
โครงการหนังดีฟรีถุง The condoms (2019) ฝากไว้...ใหเ้ธอใช้
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการหนังดีฟรีถุง The condoms (2019) ฝากไว้...ใหเ้ธอใช้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิตร ศรีจันทร์ดร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อให้ควารู้เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา นศ341 การจัดกิจกรรมพิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ จัดขึ้น ณ ห้องสายน้ําผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพจาก : เจ้ามุก
3 ตุลาคม 2562
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ ประจำปี 2560
วันพุธที่14มิถุนายน2560ผศดรวิรัตน์ คำศรีจันทร์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการ กล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการประจำปี2560ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรมสู่ความเป็นนักนิเทศศาสตร์บูรณาการ โดย ผศดรวิรัตน์ คำศรีจันทร์ กิจกรรมฟังด้วยใจ โดย รศอ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรียนรู้การปรับตัวและเข้าสู่การเรียนอย่างมีความสุขทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัวการดำเนินชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยและมีความเข้าใจในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา และให้นักศึกษาใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยระหว่างรุ่นพี่ในสาขาวิชาฯ และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับอาจารย์ และบุคลากรในสาขาวิชาฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 606 อาคารประเสริฐ ณ นคร
11 กรกฎาคม 2560
โครงการศึกษาชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรชาวบ้าน ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว บ้านยางปู่โต๊ะ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการจัดโครงการศึกษาชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรชาวบ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานศ114 ท้องถิ่นศึกษาได้จัดในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรชุมชนด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่นในชุมชนและได้รับเกียรติจากนายนิคมพุทธาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาทั้งนี้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติทำแนวกันไฟบริเวณวัดถ้ำผาปล่อง เพื่อป้องกันไฟป่า ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นณ ค่ายเยาวชนเชียงดาวบ้านยางปู่โต๊ะตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
9 มีนาคม 2560
งานเสวนาหัวข้อ “The Inspiration” สร้างฝันด้วยธรรมของพ่อ
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดงานเสวนาหัวข้อ “The Inspiration” สร้างฝันด้วยธรรมของพ่อ โดยอาจารย์จตุพล ชมพูนิช ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรแก่นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ ในการจัดสัมมนาและกิจกรรมพิเศษ รายวิชา กิจกรรมพิเศษ ดูแลโดยอาจารย์จิราภา สุภา ซึ่งนักศึกษาได้จัดกระบวนการให้เป็นการน้อมศึกษาแบบอย่างจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและน้อมเกล้าถวายปฏิบัติบูชาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยวิทยากรใช้การถ่ายทอดให้ความบันดาลใจ ให้วิธีคิด และให้แนวการดำเนินชีวิตการงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเป็นคนดี มีความสุข มีความสำเร็จ เข้าถึงการพัฒนาตนเองอย่างสูงสุดในสิ่งที่คิดและทำ จึงทำให้เป็นที่ประทับใจของนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
9 มีนาคม 2560
สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ Communication Camp ครั้งที่ 8
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2559 สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการ Communication Camp ครั้งที่ 8 ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการเข้าร่วม สำหรับกิจกรรมทั้งสองวัน ประกอบไปด้วย กิจกรรมการบรรยายธรรมะ สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น กิจกรรม Work Shop การเป็นพิธีกร เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ กิจกรรมผูกข้อมือ และกิจกรรมปลูกข้าว ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
9 มีนาคม 2560
เชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมกล้อง SONY โดย อ.อิสระ เสมือนโพธิ์ บรรณาธิการจากนิตยสาร FOTOINFO
ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญนักศึกษานิเทศศาสตร์บูรณาการเข้าร่วมอบรมการใช้กล้องกล้อง SONY (ฟรี)โดยอาจารย์อิสระ เสมือนโพธิ์ บรรณาธิการจากนิตยสาร FOTOINFOวันที่ 9 และวันที่ 17 ก.พ. 5610.00-12.00 น. Full Frame touch and try event14.00-16.00 น. Lady work shopวันที่ 10 และ 16 ก.พ. 5610.00-12.00 น. RX100 per purchase14.00-16.00 น. Alpha Basic traingingท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด ณ บู้ธโซนี่ หรือ boonsiri.b@siamtv.co.th หรือโทรศัพท์ลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.053-282222 ต่อ 201 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นอบรมที่ห้องประชุมระพีภัทร ชั้น 2 บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด สำนักงานใหญ่เชียงใหม่สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปะศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์สามารถลงทะเบียนเป็นหมู่คณะ ที่ Vipavadee.n@siamtv.co.th หรือ แฟ็กซ์.053-282300รายละเอียดและหัวข้องานอบรม1.The Power Of Fullframeร่วมสัมผัส พร้อมฟังประสบการณ์จากมืออาชีพกับกล้องฟูลเฟรมใหม่จากโซนี่ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำคือ กล้อง DSLT รุ่น A99กล้องวิดีโอ VG-900และกล้องคอมแพคระดับเฟิร์สคลาสรุ่น Cybershot RX-1และเปิดโอกาสให้คุณได้ลองทดสอบประสิทธิภาพของกล้องฟูลเฟรมทั้ง 3 รุ่นกันอย่างเต็มที่ กับนางแบบสาวสวย2.Tip & Trick  For NEX  Ladyแนะนำการใช้งานที่จะช่วยให้คุณผู้หญิงได้ภาพที่ดีขึ้นจากกล้อง NEX  เรียนรู้ลองเล่นทดลองถ่ายภาพด้วย NEX ของคุณกับทริคเด็ดๆ ที่จะทำให้คุณสนุกกับ NEX ได้มากยิ่งขึ้น3.สัมผัส RX100  กล้อง Pocket size มหัศจรรย์ฟังประสบการณ์การใช้งานจากมือโปรและร่วมทดลองใช้งานกล้องคอมแพคCybershot RX100ด้วยตัวคุณ พร้อม Workshop กับนางแบบแล้วคุณจะทราบว่าทำไมกล้องเล็กๆ ตัวนี้ จึงกวาดรางวัลกล้องยอดเยี่ยมแห่งปีมาแล้วมากมายจากเว็บไซต์ทดสอบอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับโลก เช่นDP Review , Photographyblog , Digital camera Info4.Alpha  Basic Trainingเพราะกล้อง Alpha มีอะไรหลายอย่างที่กล้อง DSLR ทั่วไปไม่มี เราจึงอยากให้คุณใช้กล้อง Alpha ได้เต็มประสิทธิภาพ โดยแนะนำพื้นฐานการใช้กล้องAlpha เทคนิคการใช้งานฟังก์ชั่นที่น่าสนใจ และ เทคนิคการถ่ายภาพ พร้อม Workshop กับนางแบบที่จะช่วยให้คุณถ่ายภาพได้อย่างมือโปร
2 เมษายน 2556